วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ปีการศึกษา 2549
ผู้ประเมิน : นายสุเมธ บูรณะ
ปีที่ประเมิน : 2549

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ปีการศึกษา 2549 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ 3. เพื่อประเมินกระบวนการของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการแก้ไขปรับปรุง
4. เพื่อประเมินผลผลิตของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ และด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ประกอบด้วย ครู จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 86 คน ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนที่ได้กำหนดไว้ในประชากรที่เป็นนักเรียน จำนวน 86 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย(1)แบบสำรวจสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารงานวิชาการ(2)แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ(3)แบบประเมินกระบวนการของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ (4)แบบประเมินผลผลิตของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมี ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ(5)แบบประเมินตนเองของครูเกี่ยวกับ การดำเนินการการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารงานวิชาการ(6)แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ

ผลการประเมินโครงการ พบว่า (1)ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร งานวิชาการ พบว่า การบริหารงานวิชาการยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูขาดความตระหนักและ ขาดความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง ไม่มีการจัดทำแผนสาระการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมาจัดการศึกษา โรงเรียนไม่มีสื่อการเรียน อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับบริการนักเรียน นักเรียนขาดความสนใจรักการอ่านและห้องสมุดไม่เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือมีน้อย(2)ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นสามารถส่งผลให้การดำเนินการโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครูผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (3)ผลการประเมินกระบวนการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ครูมี การดำเนินการอยู่ในระดับมาก(4)ผลการประเมินผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และกิจกรรมรักการอ่านและจดบันทึกความรู้ พบว่า ครู และนักเรียนมีการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก(5)การประเมินตนเองของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ พบว่า ครูมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก( 6 )ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป หรือผลการประเมินอยู่ในระดับมาก จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

จัดกิจกรรมวันคล้านวันสถานปนาลูกเสือไทย

ภาพกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2552